Odstúpenia od zmluvy

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru

Ak je kupujúci spotrebiteľom, má právo v súlade so zákonom 102/2014 o ochrane spotrebiteľa v prípade, že objednal tovar prostredníctvom e-shopu spoločnosti VM Obuv s.r.o. (Spoločnosť) alebo iného prostriedku komunikácie na diaľku, mimo prípadov uvedených v § 1837 zák. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, odstúpiť od už uzavretej kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Toto odstúpenie oznámi kupujúci Spoločnosti písomne ​​na adresu sídla Spoločnosti - VM Obuv s.r.o., Veselská 1935, 696 62 Strážnice alebo elektronicky na e-mail info@vm-style.cz

Ak odstúpi kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá Spoločnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od nej obdržal. Ak odstúpi kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, od kúpnej zmluvy, vráti mu Spoločnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky (kúpnu cenu dodaného tovaru kupujúci však platí poštovné spojené s vrátením tovaru.) vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Spoločnosť ponúka, vráti Spoločnosť kupujúcemu náklady na dodanie tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Spoločnosť nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než ju kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Spoločnosti odoslal.

Formulár (s možnosťou vyplnenia): Odstúpenie od zmluvy_VM Obuv s.r.o.