Formulár na uplatnenie reklamácie

Formulár na uplatnenie reklamácie_VM Obuv s.r.o. (s možnosťou vyplnenia) vyplňte a odošlite ho späť iba v prípade, že chcete reklamovať tovar v zákonnej dobe. Formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a zaslať naskenovaný na nižšie uvedenú e-mailovú adresu, prípadne ho vložiť do zásielky s vráteným tovarom.

Tovar bude prijatý na reklamačné konanie za týchto podmienok:

Pri uplatňovaní záručnej opravy (výmeny) je neoddeliteľnou súčasťou tohto reklamačného protokolu kópia faktúry. Tovar bude odovzdaný dodávateľovi na reklamačné konanie kompletný v pôvodnom obale alebo obale, ktorý bude dostatočne chrániť tovar pri preprave (zákazník zodpovedá za tento obal), na náklady zákazníka.
Tovar nesmie byť mechanicky poškodený zákazníkom. Pokusy zákazníka o opravu tovaru sú neprípustné a môže sa na ne pozerať ako na neoprávnenú reklamáciu!
Všeobecné poučenia k uplatneniu reklamácie

Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr v 24-mesačnej lehote. Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne, aby nedošlo k rozšíreniu vady av jej dôsledku
k zamietnutiu reklamácie. Včasným oznámením vady potom, čo sa objaví, si môžete zaistiť bezproblémové vybavenie reklamácie. Reklamácia je vybavená až vtedy, keď Vás o tom vyrozumieme. Ak vyprší zákonná lehota, považujte to za podstatné porušenie zmluvy a môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Odôvodnenie zamietnutia reklamácie:

Par. 504 a 506 OZ – Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť ihneď, akonáhle sa vada objaví. Prípadné ďalšie používanie obuvi môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie, ktoré môže byť dôvodom na neuznanie reklamácie. Záručná doba a životnosť sú dva rôzne pojmy. Životnosť je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. To znamená, že pri intenzívnom používaní môže byť doba použiteľnosti kratšia ako záručná!

Formulár na uplatnenie reklamácie_VM Obuv s.r.o.